Onze visie

Organisatie

Avanti organiseert haar dienstverlening zo, dat deze een bijdrage levert aan de kwaliteit van bestaan. We bieden begeleiding op maat om de zelfredzaamheid zo optimaal mogelijk te bevorderen. Zelfstandigheid (persoonlijke ontwikkeling en zelfbepaling), sociale participatie (interpersoonlijke relaties, sociale inclusie, rechten en plichten) en welzijn (emotioneel, fysiek en materieel) zijn de drie pijlers van kwaliteit van bestaan. In onze visie beslissen cliënten, waar mogelijk, over hun eigen leven. We gaan uit van wederzijds respect en gelijkwaardigheid.

De Cliënt leren kennen
Bij Avanti laten wij ons leiden door de vraag, wie onze cliënten zijn en wat zij willen. Wij zijn benieuwd naar wat zij willen van het leven, of gewoon wat ze willen eten en wat ze graag doen. Daarom is het belangrijk dat wij de mens achter ‘de cliënt’ leren kennen. Wij begeleiden, activeren, stimuleren en ondersteunen clienten in het leiden van hun eigen leven en op eigen kracht mee te doen in de samenleving.  Op basis van de keuzes en mogelijkheden van de cliënt realiseren wij keuzes op het gebied van wonen, werk en vrije tijd.

Persoonlijke begeleiding
Er kunnen allerlei oorzaken zijn waarom iemand het alleen niet goed redt thuis. De begeleiding is daarom altijd afgestemd op de persoonlijke situatie. Deze vult aan waar dat wenselijk of noodzakelijk is en is gericht op ontwikkeling waar dat kan. De ondersteuning vindt in principe thuis plaats.


Klachtenprocedure


Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.


Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt. 


Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.


Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan [email protected]. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.


Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.


Welke klachtenprocedures zijn er ook alweer? 

Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Bestaat uit:

  • Een klachtenprocedure en/of bemiddeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris;
  • Toegang tot de Geschillencommissie KPZ, voor een bindende uitspraak over een behandelde klacht. U kunt de klacht als geschil voorleggen aan de geschillencommissie als u niet tevreden bent over de door ons geboden oplossing na het doorlopen van de klachtenprocedure.

Wkkgz zorg is alle zorg, denk aan Wlz en Pgb zorg. Uitgesloten zijn: Jeugdzorg vallend onder de Jeugdwet, onvrijwillige/gedwongen zorg (hier gelden Wzd en Wvggz) en WMO zorg bij zorgaanbieders die uitsluitend WMO zorg bieden.


Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)


Bestaat uit:

  • Een klachtencommissie die na hoor en wederhoor een uitspraak doet over de mate van de gegrondheid van een klacht.

De WMO procedure wordt alleen gevoerd als de zorgaanbieder uitsluitend Wmo zorg levert en de gemeente van mening is dat deze klachtenprocedure volstaat. Anders wordt de Wkkgz procedure gevolgd.


Jeugdzorg vallend onder de Jeugdwet

Bestaat uit:

  • Rechtstreekse toegang tot de klachtencommissie Jeugdzorg voor een uitspraak over de gegrondheid van een klacht (of onderdelen daarvan) aangevuld met een advies aan de zorgaanbieder;
  • Klachtenportaal Zorg biedt altijd bemiddeling aan voor klagers die verwachten dat de klacht op die wijze opgelost zou kunnen worden.

Wet Zorg en dwang, de Wzd

Bestaat uit:

  • Een klachtencommissie die binnen 2 tot 4 weken een uitspraak doet over de maatregel waar de klacht over gaat.

De Wzd is van toepassing als er onvrijwillige zorg wordt geleverd aan mensen met een verstandelijke beperking, of een psychogeriatrische aandoening. De zorgorganisatie dient een Wzd beleid te voeren en daarin deze klachtenregeling als extra optie te hebben gekozen.